ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Tuesday, August 27, 2013

ၾသစေၾတးလ် နိုင္ငံမွ (Union Aid Abroad) APHEDA အဖဲြ ့ႏွင့္ LRDP ၇န္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ ေတြ႔ဆုံ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို ့ေရာက္ရွိေနေသာ  (Union Aid Abroad) APHEDA အဖဲြ ့မွ LRDP အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့ႏွင့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ (Union Aid Abroad) APHEDA အဖဲြ ့မွ အမႈေဆာင္အရာရွိ Kate LEE ႏွင့္ စီမံကိန္းအရာရွိ Zoe Bedford တုိ႔မွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေန၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားအား အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

Sunday, August 25, 2013

အလုပ္သမားေရးရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ အင္းစိန္ျမိဳ ့နယ္တြင္က်င္းပ

အလုပ္သမားေရးရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြအား အင္းစိန္ျမိဳ ့နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ေန ့တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြသို ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္အဖဲြ ့၀င္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ျပီး နိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မူမ်ား ယခင္ ကာလ ျမန္မာနိုင္ငံအား နိုင္ငံတကာအလုပ္သမားသမဂမ်ားမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္မူမ်ားမွ ယေန ့ကာလ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ  အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး လက္ေတြ ့အလုပ္သမားမ်ား၏ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းပံုနည္းလမ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြသို ့LRDP အဖဲြ ့မွ ဥကၠဌ ဦးယဥ္ေထြးမွ ကုလသမဂၢႏွင့္ ILO ဆက္သြယ္မူအေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။၄င္းအျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္သမားေရးရာ အၾကံေပး အဖဲြ ့၀င္ ေဒၚအိေရႊစင္ညြန္ ့မွ ေဆြးေႏြးပဲြအား အဓိက ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Saturday, August 17, 2013

" ေနဒဏ္ခံပန္းသတင္း" စာအုပ္မိတ္ဆက္ပဲြျပဳလုပ္

နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ (၁၀) ဦး၏ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းျဖတ္သန္းမူ ့မ်ားအားစုစည္းေရးသားခဲ့ေသာ " ေနဒဏ္ခံပန္းသတင္း" စာအုပ္မိတ္ဆက္ပဲြအား ၉၊၈၊ ၂၀၁၃ ေန ့တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။