ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, June 30, 2014

Closed the Master Sport Shoe Factory in Hlaing Thar Yar Industrial Zone


လွိဳင္သာယာစက္မူဇုန္ရွိ ကိုရီးယားလူမ်ိဳးပိုင္ Master Sport ဖိနပ္စက္ရံုသည္ အလုပ္သမားမ်ားအား ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပဲ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန ့တြင္ စက္ရံုပိုင္ရွင္မွ စက္ရံုပိတ္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၄င္းတို ့၏ လုပ္အားခရရွိေ၇းႏွင့္ နစ္နာမူမ်ားရရွိေရးတို ့အတြက္ ျမိဳ ့နယ္ညွိႏွိဳင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖဲြ ့လွိဳင္သာယာျမိဳ  ့နယ္သို ့တိုင္ၾကားစာပို ့ထားခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါစက္ရံုတြင္ အလုပ္သမားစုစုေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး လုပ္ခလစာရရွိေရးႏွင့္ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိေရးတို ့အတြက္ ျမိဳ ့နယ္ညွိႏွိုင္းဖ်န္ေျဖအဖဲြ ့မွ အလုပ္ရွင္အား လာေရာက္ေျဖရွင္းရန္ အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း  အလုပ္ရွင္မွလာေရာက္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။
ယခုအခါတြင္ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း၈၀၀ ေက်ာ္သည္ စက္ရံုေရွ  ့တြင္ လုပ္ခလစာရရွိေရးႏွင့္ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိေရးတို ့အတြက္ ေန ့စဥ္လာေရာက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

Friday, June 27, 2014

CSOs network for migrant meeting at ILO Yangon


ေရႊေျပာင္းသူမ်ားဆိုင္ရာအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ယက္ ၏ ေဆြးေႏြးပဲြအား ရန္ကုန္ျမိဳ  ့ILO ရံုးတြ င္ ဇြန္လ၂၇ရက္ေန ့တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေရႊ  ့ေျပာင္းသူမ်ားဆိုင္ရာအရပ္ဖက္လူမူအဖဲြ ့အစည္း၏ ဖဲြ ့စည္းပံုအား အတည္ျပုျခင္း၊ ထိုင္းနိုင္ငံ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနအား ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံသို ့သြားေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းတို ့ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Monday, June 23, 2014

အေႏွးယာဥ္ အလုပ္သမား သမဂၢ ဟသာၤတ ျမိဳ႔တြင္ ဖြဲ႔စည္း မွဳအား LRDP မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့


ဟသၤာတ ျမိဳ႔မွ ပထမဆံုးေသာ္ အေနွးယာဥ္ အလုပ္သမား သမဂ`ဂ ထူေထာင္ခဲ့သည္။

မဆလ လက္ထက္မွစ၍ ယေနံထိတိုင္း အစည္းအရံုး ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ားေအာက္တြင္ အေနွးယာဥ္ ဂိတ္ေပါင္း ၉၄ ဂိတ္နွင့္ အစီးရည္ နွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထိမ္းခ်ဳပ္ခံရဆဲျဖစ္ျပီး နွစ္စဥ္ေႀကးလည္းေပးသြင္းေနရဆဲျဖစ္သည္။ အေနွးယာဥ္ အလုပ္သမားမ်ားပိုင္ေသာ ရံုး အား ဦးစီးေကာ္မတီ မ်ားမွ ငွားစားထားသည္။ အလုပ္သမားမ်ား နွစ္စဥ္ေႀကးေပးရေသာ္လည္း ခံစားပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ သို႔ အတြက္ မိမိတို႔ LRDP မွ ၂၀၁၁ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ လက္ရွိ အလုပ္သမားမ်ား ဖြဲ႔စည္းပိုင္ခြင့္ မူျဖစ္သည္ သို႔ အတြက္ ယခင္ ထိ္မ္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေကာ္မတီ မ်ား နွင့္ မဆိုင္ေပ ။ မိမိတို႔ဖက္မွ အဖိနွိပ္ခံရေသာ္အလုပ္သမားမ်ား ၄င္းတို႔ ကံႀကမၼာ ၄င္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးခြင္႔ မူလ အခြင့္အေရး အား လမ္းညႊန္ေပးခဲ့သည္။

ေခါင္းေဆာင္ (၇)ဦး တင္ေျမာက္ခဲ့ႀက

ဥကၠဌ --ဦးလွသိန္း

အတြင္းေရးမွဳး- ဦးျမင့္စိန္

ဘ႑ာေရး - ဦးမင္းေဇာ္ခိုင္

အဖြဲ႔၀င္ ၁- ဦးျမင့္ေအာင္

၂- ဦးေက်ာ္လိွုင္

၃- ဦးေကာ္စြာထြနး္

၄- ဦးကံ
 

Training & Foundation of Trishaw Pedallers' Association at Irrawaddy Division

အေႏွးယာဥ္ အလုပ္သမားမ်ား အေျခခံ အဖြဲ႔အစည္း (ဟသၤာတျမိဳ႔) ကို ၂၁ရက္ ဇြန္လတြင္ ဟသၤာတျမဳိ႔ ဓမၼ ဗိမာန္ ေက်ာင္းတိုက္(ပန္းဘဲတန္းရပ္)တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။ ဖြဲ႔စည္းနိုင္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို
လည္းေကာင္း မွတ္ပံုတင္နိုင္ေရး
အတြက္ ၂၀၁၁ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းခြင့္ဆိုင္ရာမ်ားကို အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ား
အဖြဲ႔မွ ဥကၠဌ ၊တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဳး၊စည္းရံုးေရးမွဳးနွင့္ နိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ခံတို႕ မွ ဟသၤာတျမိဳ႔
သို႔ သြားေရာက္ ၍ ဖြဲ႔စည္းျပီးသည္အထိကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည္။ ဟသၤာတျမိဳ႔တြင္ အေႏွးယာဥ္ အရည္
အတြက္ ၂၁၇၅ ေက်ာ္ ရွိျပီး တရား၀င္ ဂိတ္ေပါင္း ၉၄ဂိတ္ေက်ာ္ရွိသည္။ အေႏွးယဥ္ ႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မတီသည္ လြန္ခဲ႔သည့္ မဆလ လက္ထက္ ကတည္း က ယေန႔ထိတိုင္တည္ရွိေသာ္လည္း အေႏွးယာဥ္မ်ားထံမွ နွစ္စဥ္
ေႀကး ပံုမွန္ေကာက္ခံလွ်က္ရွိျပီး အေနွးယာဥ္ ေမာင္းမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားျပႆနာရပ္မ်ား ကို ကူညီေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိေပ။ သို႔အတြက္ ယေန႔ေခတ္တြင္ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရသည္နွင့္အညီ အလုပ္သမား အသင္းအပင္း ဖြဲ႔စည္းနိုင္မွသာ အေနွးယာဥ္အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စုေပါင္း ညွိနိွဳင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ LRDP မွ နည္းလမ္းမွန္စြာ ဖြဲ႔စည္းနိုင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ပါသည္။

ဥကၠဌ --ဦးလွသိန္း
အတြင္းေရးမွဳး- ဦးျမင့္စိန္
ဘ႑ာေရး - ဦးမင္းေဇာ္ခိုင္
အဖြဲ႔၀င္ ၁- ဦးျမင့္ေအာင္
၂ ဦးေက်ာ္လိွုင္
၃ ဦးေကာ္စြာထြနး္
၄ ဦးကံ တို႔ မွ အမွဳေဆာင္မ်ားအျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံခဲံရျပီး ဖြဲ႔စည္းေရးအား အေႏွးယာဥ္ အလုပ္သမား ၄၉ ဦးတက္ေရာက္ ခဲ့ျပီၚ အဖြဲ႔၀င္ အားလံုး
၅၀၀အထက္တြင္ရွိသည့္အေနွးယာဥ္အလုပ္သမားမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္

Wednesday, June 18, 2014

က်မတို႔ တရားခံမ်ား ျဖစ္ျပီလား                                က်မတို႔ တရားခံမ်ား ျဖစ္ျပီလား
       
         အလုပ္သမားေရး လို႔ေျပာရင္ ခု ျမန္မာနိုင္ငံတ၀ွမ္းမွာ လွဳတ္ခတ္မွဳမ်ားစြာ အသံေတြႀကားေနႀကရမွာပါ။
အလုပ္သမားထုအတြက္အခြင့္အလမ္းေတြမ်ားရလာျပီလားဆိုျပီး သမဂၢဖြဲ႔စည္းေရး အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးစားႀက
တဲ႔ အေျခခံ အလုပ္သမားေလးေတြ အတြက္ေတာ့ အခြင့္အလမ္း ဘယ္ဆီေနမွန္း မသိေပမဲ႔ အလုပ္သမားေရးကို လႊမ္းမိုးဖို႔ ႀကီးစိုးဖို႔ ႀကံစီေနသူေတြေတာ့ အင္နဲ႔အားနဲ႔ ျပိဳင္ႀကဆိုင္ႀက အေျပးအလႊား ေနရာေတြ ယူလိုက္ႀကတာ အေျခခံအလုပ္သမားထု ဘ၀ ဘယ္လိုမ်ား တိုးတက္ျမွင့္မားေအာင္စြမ္းေဆာင္ႀကမလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ ။
        အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားညီလာခံ တက္ေရာက္ခြင့္ရေရး အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေရးဟာ အလုပ္သမားေရးကိုေစတနာပါသူေတြ အတြက္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြ ဘ၀ ငါတို႔ က ထိထိေရာက္ေရာက္ညီလာခံႀကီးမွာ တင္သြင္းနိုင္မွာဆိုတဲ့ ကိုယ္စားျပဳမွုအျပည့္နဲ႔ သြားခ်င္သူေတြ ျဖစ္မွာပါ။
ဒါေပမဲ႔ ဒီလိုမဟုတ္ပဲ ကိုယ္႔ အတၱေတြ နဲ႔ အလုပ္သမားအေျခခံသမဂၢေလးေတြ ကိုအသံုးခ် ျပိဳင္ႀကဆိုင္ႀက အျငင္းပြါးႀကရတယ္ဆိုရင္ အဲဒီ႔ကိုယ္စားလွယ္က ကိုယ္ ျပည္ပနိုင္ငံကိုထြက္ျပီး ညီလာခံႀကီးတက္ခြင့္ရဖို႔ပဲ ရည္ရြယ္တဲ႔သူေတြသာျဖစ္ပါတယ္။
            ညီလာခံႀကီးမွာ ျမန္မာအလုပ္သမားထုရဲ႔ လက္ရွိ အေျခအေနမွန္ ဘ၀မွန္ကိုတင္ျပျပီး အလုပ္ရွင္အမ်ားစုရဲ႔မတရားမွဳ၊အစိုးရရဲ႔အလုပ္သမားဥပေဒအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္နိုင္မွဳ အားနည္းေန ေသး
တာေတြကို ျဖစ္စဥ္အမွန္ အတိုင္းတင္ျပဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္က နည္းနည္းရယ္မို႔ တကယ္ပဲ အလုပ္သမားေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိ ၀မ္းနည္းမိပါတယ္ ။ယေန႔အထိ ျမန္မာအလုပ္သမားထုကို ရိုးသားစြာဦးေဆာင္မွဳေပးမဲ႔အလုပ္သမားထုထဲက အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္စစ္စစ္မေပၚေပါက္ေသးတဲ႔အျပင္ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔ေလးေတြကို နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ဖို႔ လႊမ္းမုိးျခယ္လွယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာသူေတြ ရဲ့ ေအာက္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းေလးေတြေရာက္သြားတာ ေတာ့ ကူညီေဆာင္၇ြက္ေပးေနတဲ့ က်မတို႔လည္းတာ၀န္မကင္းတာမို႔ အေျခခံသမဂၢေလးေတြ ကို အစဦးဆံုးဖြဲ႔စည္းနိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပးခဲ့တဲ့ က်မတို႔မ်ား တရားခံ ျဖစ္ျပီလားလို႔ ခံစားရပါတယ္
                ခုခ်ိန္ထိ ျမန္မာျပည္မွာ ခိုင္မာတဲ့ သမဂ၊ၢ အလုပ္သမားေတြ အေပၚကိုယ္စားျပဳမွဳ ရွိတဲ့ သမဂၢ မေပၚေသးဘူးလို႔ က်မတို႔ က ရင္ေလးတဲ့ အသံ နဲ႔ ေျပာမိေလတိုင္း နိုင္ငံတကာအေတြ႔အေႀကံဳရွိတဲ့ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားအေရး ေကာင္းေကာင္းနားလည္တဲ႔ နိုင္ငံျခားသားတိုင္း မအံ့ႀသႀကသလို က်မတို႔လိုလည္း စိုးရိမ္ပုပန္ဟန္ သိတ္မရွိႀကပါ။ အဲလိုေျပာလို႔သူတို႔ က ကိုယ့္နိုင္ငံသားမွ မဟုတ္ပဲ ပူပင္ႀကပါ႔မလားလို႔ ေမးဖြယ္ရာရွိပါတယ္ ။  တကယ္ပဲ လံုး၀ သမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းေတြ မဖြံ႔ျဖိဳးနိုင္မႀကီးထြားနိုင္ျဖစ္ခဲ့ရင္ျဖင့္ သူတို႔ေတြလည္း စိုးရိမ္ပူပန္ႀကပါတယ္ အလုပ္သမား သမဂၢဆိုတာ နယ္မျခားပါဘူး တကမၻာလံုးက အလုပ္သမားထု ေသြးစည္းညီညႊတ္ရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရား သူတို႔မွာရွိသလို ခံစားခ်က္လည္းရွိႀကပါတယ္။ဒါဆို မအံ့ႀသႀကဘူး စိုးရိမ္ပူပန္ဟန္မရွိဘူးလို႔ ဘာေႀကာင့္ေျပာသလဲ ေစာဒက တက္ဖြယ္ရာရွိပါလိမ့္မယ္ ။ သူတို႔ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသမွ် သမဂၢ အေတြ႔အႀကံဳေတြအရ ဆို အမ်ားႀကီး တည္ေဆာက္ရဦးမယ္ ပညာေပးမွဳေတြေဆာင္ရြက္ႀကရဦးမယ္ ရင္းနီီးမွဳ ယံုႀကည္မွဳေတြ တည္ေဆာက္ႀကရဦးမယ္ လို႔ သူတို႔ေျပာပါတယ္ ။ သာမာန္တိုင္းျပည္ေတြထက္ က်မတို႔နိုင္ငံက ပိုျပီး ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ႀကရဦးမယ္ လို႔ သူတို႔နားလည္သလို က်မလည္းနားလည္ပါတယ္ ။
                  သို႔ေပမဲ႔ ဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲကာလမွာ အလုပ္သမားသမဂၢဖြဲ႔စည္းေရး အစပ်ိဳး ႀကိဳးပမ္းရတဲ႔ အလုပ္သမားေတြရဲ့ စေတးရမွဳ ေပးဆပ္ရမွဳ ကေတာ့ တေန႔တျခား စိတ္မခ်မ္းသာရေလာက္ေအာင္မ်ားျပားလြန္းလွပါတယ္ ။၂၀၁၂ခုနွစ္ သမ၈ၢဖြဲ႔စည္းစကာလ မွာ ၁၀ခုမျပည္ေသးတဲ့ အေျခခံသမဂၢေတြထဲ က ေရႊျပည္သာကအထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားေလး စိုးေဇာ္  နဲ႔ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္းစိစစ္ေရး(SGS)က သမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ေတြ  အလုပ္ထုတ္ခံရတဲ့ အလုပ္သမားေတြ ဘ၀ ယခုအခ်ိန္အထိ သမဂၢမဖြဲ႔ခင္က အေျခအေနမ်ိဳး အစားထိုး လို႔ ျပန္မရေသးပါဘူး။
        က်မအလုပ္သမားသမဂၢ ေတြ ဖြဲ႔စည္းခြင့္က်ေတာ့မယ္ရယ္လို႔ သိသိခ်င္း ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၇  ရက္ ၂၀၁၂ နွစ္မွာ ျမန္မာျပည္ကို အေျပးျပန္ခဲ့ပါတယ္ ။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ဘယ္ေဆြမ်ိဳးညီအကိုေမာင္နွမ ေတြ ကို နဳတ္ဆက္စကားေတာင္လိုက္မေျပာျဖစ္ပဲ အလုပ္သမားေရး ေဆာင္ရြက္ဖူးသူေတြ ဆႏၵရွိသူေတြ ကို လိုက္လံ ေတြ႔ဆံုျပီးမတ္လ(၇)ရက္ေန႔မွာ က်မတို႔  လြတ္လပ္ေသာ   အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားျဖစ္ေျမာက္ေရး   ေကာ္မတီ
ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ႀကပါတယ္ ။ နာမည္ေရြးစဥ္ ဘယ္ေခါင္းစဥ္နဲ႔ သြားမလဲ ၀ိုင္း၀န္းစဥ္းစားႀကစဥ္ က်မတို႔ထဲ က က်မတို႔လို ေထာင္ထြက္ ရဲေဘာ္တစ္ဦးက သမဂၢဖြဲ႔မယ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေထာင္မယ္ လို႔ သူစဥ္းစားခ်က္္ကိုတင္သြင္းပီး အားလံုးကိုဆံုးျဖတ္ေစပါတယ္ ။ က်မ ပထမဆံုး ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္ ။ က်မတို႔ဟာ လူထုအက်ိဴး လူထုထဲက အလုပ္သမားထုဖြံ႔ျဖိဳးဖို႔ အလုပ္သမားထု ဘ၀ကို တြန္းတင္ေပးရမဲ႔ သူေတြက အလုပ္သမားလည္းမဟုတ္ လယ္သမားလည္းမဟုတ္ပဲ အလုပ္သမားသမဂၢ မဖြဲ႔သင့္ဘူး အလုပ္သမားသမဂၢဆိုတာအလုပ္သမားေတြပဲ ဖြဲ႔ခြင့္ရွိျပီး သူတို႔ပဲ ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ရွိရမွာ သူတို႔အက်ိဳးအတြက္ သူတို႔ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေအာင္ က်မတို႔က လမ္းျပေပးရမွာ ဒါေႀကာင့္မို႔ အလုပ္သမား သမဂၢေတြ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ က်မတို႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ သမဂၢေတာ့ မဖြဲ႔ဘူး ဆိုျပီး သေဘာထားေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအမ်ားစု ဆံုးျဖတ္ျပီး  လြတ္လပ္ေသာအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ကိုသာ M3 စားေသာက္ဆိုင္မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ျပီး ဖြဲ႔စည္းျပီးေႀကာင္းေႀကညာျဖစ္ပါတယ္။
             ဆိုလိုရင္းဟာ ဒီအဖြဲ႔ကို မိတ္ဆက္ေပးဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။က်မတို႔ တေတြ ဦးေဆာင္ခြင့္ရမွဳကို ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ယံုႀကည္ခ်က္နဲ႔ လဲမျပစ္ခဲ့ပါဘူး။ အလုပ္သမားေတြ ဘ၀လြတ္လပ္တဲ့သမဂၢေတြ  ထုူေထာင္ေပးဖို႔သာအဓိက ရည္ရြယ္ခဲ႔ပါတယ္။  ဒီလိုနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရထုတ္တဲ့ ၂၀၁၁ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ ပါ နည္းလမ္းအတိုင္း သမဂၢဖြဲ႔စည္းမွဳကို ျမန္မာျပည္မွာ က်မ တို႔ ပထမဦးဆံုး အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ပါတယ္ ။
                  အစိုးရ ခြင့္ျပဳတဲ့ အလုပ္သမားဥပေဒကို ဥပေဒ ပါျပဌာန္းခ်က္အတိုင္းစနစ္တက်နည္းလမ္းအတိုင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းျပဳလုပ္ေစခဲ့တယ္။  ဖြဲ႔စည္းမွုကို တိုက္တြန္းခဲ့ျပီး အလုပ္သမားေတြကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႔စည္းတက္ေအာင္နည္းလမ္းေပးခဲ႔ပါတယ္ ။
        နည္းလမ္းအတိုင္းလို႔ဆိုရာမွာ တရားခံမ်ားျဖစ္ျပီလားဆိုတဲ့ အေႀကာင္းရင္းက အဲဒီ႔က စတာပါ။က်မယံုႀကည္ခ်က္ က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဟာ လႊတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုမဟုတ္ဘူး ဒီဖြဲ႔စည္းပံုထဲမွာ အလုပ္သမားအက်ိဳးေရွးရွဴတာ မပါသလို ျပည္သူေတြ ျပင္ခြင့္ေျပာင္းခြင့္မရေအာင္ ကန္႔သတ္ထားတာေတြ တပံုႀကီးပဲ ဒါကို လူထုေခါင္းေဆာင္က လႊတ္ေတာ္ထဲ၀င္ျပီး ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္နိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖၚေနတယ္ ။က်မတို႔ လို အလုပ္သမားေရး  ေလ့လာေဆာင္ရြက္သူအေနနဲ႔ ၂၀၁၁ အလုပ္သမားဥပေဒဟာ အားနည္းခ်က္ ေတြ မျပည့္စံုမွဳေတြ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားမွဳေတြ ပါတာ သိတယ္။ သိေပမဲ့ ယခင္က အလုပ္သမားေတြကို ၅ေယာက္ တစုေတာင္ အလုပ္သမားေရးရာေတြ ေဆြးေႏြးေျပာျပဖို႔ အခြင့္အလမ္းမရွိရာက ခု ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရတဲ့ ဥပေဒ ကို ရသေလာက္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ျပီးအလုပ္သမားေတြကို စုရံုးခြင့္ စည္းရံုးခြင့္ သမဂၢဖြဲ႔ခြင့္ေတြ ရတဲ့ နည္းလမ္းဟာ  က်မတို႔ အလုပ္သမားထု အတြက္ အမွန္တကယ္ အသံုးခ်ရမဲ႔နည္းလမ္းလို႔ ယံုႀကည္မွဳနဲ႔အတူ အေျခခံသမဂၢေပါင္းမ်ားစြာကို နိုင္ငံတ၀ွမ္း ဖြဲ႔စည္းနိုင္ေရး လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္ ။
        အစိုးရ ခြင့္ျပဳတာကေတာ့ အေျခခံ မွ ျမိဳ႔နယ္အဆင့္၊ ျမိဳ႔နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ထိုမွတဆင့္ နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္ စသည့္ခြင့္ျပဳထားတာမို႔ အလုပ္သမားေတြကို အသိပညာေပးတဲ့အခါမွာ ပံုစံတက်ဖြဲ႔စည္းဖို႔သာတိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ဒီဖြဲ႔စည္းပံု ဟာ အားနည္းေနေသးတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံက ၁၉၅၅ မွာ ILO (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔) မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ -၈၇ နဲ႔ေတာ့ မကိုက္ဘူး နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ မကိုက္သလို ျပဌာန္းခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ နိုင္ငံဟာ ဒီျပဌာန္းခ်က္ကို လိုက္နာရံုမဟုတ္ပဲ အေကာင္အထည္ေဖၚရမွာကို အစိုးရ ရဲ့ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ဥပေဒ က အမ်ားႀကီး လိုက္နာမွဳမဲ့ေနတယ္ သို႔ေပမဲ႔ လံုး၀အခြင့္အေရးမရွိခဲ့ မ်က္စိနားအပိတ္ခံခဲ႔ရတဲ့ ၂၅ နွစ္ေနွာင္းပိုင္းက စ ယေန႔ ရရွိတဲ့အခြင့္အေရးကို ရသေလာက္ ပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္အသံုးျပဳုျပီး သမဂၢေတြသာဖြဲ႔စည္းနိုင္ဖို႔တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္ ။
            ဒီတိုက္တြန္းမွဳဟာ တရားခံမ်ားျဖစ္ျပီလား ဆိုတဲ့ အေတြးကို ဆက္ျပီးတြန္းပို႔ ျပန္ပါတယ္ ။ တကယ္လက္ေတြ႔မွာ အေျခခံ သမဂၢ အပါအ၀င္ သမဂၢစုစုေပါင္း ၁၀၉၉ ဖြဲ႔ ရွိျပီျဖစ္တဲ့ ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ အစိုးရ က (Direct) တိုက္ရိုက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေတြ ကို ဂ်နီဗာ သို႔ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သြားေရာက္ေရး ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါေတာ့တယ္ ။ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ သူ႔ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒကို သူမလိုက္နာတာပါ။။(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးအျမင္နဲ႔ ေျပာရင္ အလုပ္သမားသမဂၢ  မွတ္ပံုတင္သည္ျဖစ္ေစ မတင္သည္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္ရပ္တည္ခြင့္ ရွိတာမို႔ FOA (Freedom of Association ) အရ  တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း အရည္အတြက္ အရေသာ္လည္းေကာင္းအမ်ိဳးအစားအရေသာ္လည္းေကာင္း ေဒသအရေသာ္လည္းေကာင္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိျပီး လြတ္လပ္စြာ အလုပ္သမားကို္ယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါတယ္ ) သို႔ေသာ္ က်မတို႔ က အလုပ္သမားအဖြဲ႔ေလးေတြ အေျခခံကေန ျမိဳ႔နယ္ စနစ္တက်ဖြဲ႔ႀကေနာ္ တျဖည္းျဖည္း တိုင္းအဆင့္ ကေန အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျဖစ္လာတဲ့အခါ နိုင္ငံတကာနဲ႔ လည္းအလုပ္သမားသမဂၢေတြ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္လို႔ရျပီေပါ့ လို႔ စနစ္တက်နည္းလမ္းေပးခဲ့ျပီး  .ခုအခါမွာေတာ့ အေႀကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ၄င္းတို႔ ဥပေဒ ကို ၄င္းတို႔ ခ်ိဳးေဖာက္ျပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အမည္ခံတဲ့  အဖြဲ႔ေတြကို အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တိုက္ရိုက္ ေရြးလိုက္ျပန္ပါေတာ့တယ္ ။အဲဒီမွာ အစိုးရကိုယ္တိုင္ လိုရင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေတြဆိုျပီးတိုက္ရိုက္ဆက္ဆံ၊ မလိုရင္တရား၀င္အဖြဲ႔မဟုတ္ဘူး ဆိုျပီး ဆက္ဆံေရး မလုပ္တာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္ ။
           အစိုးရ ရဲ့  အလုပ္သမားအဖြဲအစည္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ၂၀၁၁ ဥပေဒ စာအုပ္ေလး က်မတို႔ ဘယ္ေဂ်ာင္သြားထိုးထားရမယ္မွန္းေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး ။ က်မတို႔ ရဲ႔ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က  အလုပ္သမားေတြ ကို နိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္ဆံေပးရမဲ႔ဆက္ဆံေရးလမ္းေႀကာင္းအဓိက ထားတဲ့ သမဂၢမ်ိဳးလည္းမဟုတ္ဘူး၊ ေနရာေဒသအသီးသီးမွာ ရံုးခန္းေတြဖြင့္ျပီး ကိုယ့္ႀသဇာအာဏာတည္ေဆာက္မဲ႔ သမဂၢမ်ိဳးလည္းမဟုတ္ဘူး ။ အစိုးရ    မွတ္ပံုတင္   ခြင့္ျပဳခ်က္ရပံုစံ(၇)ေတြစုျပီး    နွစ္စဥ္ILC     (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားညီလာခံ)သြားနိုင္ေရးအဓိက သမဂၢေတြလည္းမဟုတ္ဘူး။ အလုပ္သမားေတြ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာသူတို႔ ဘ၀ စား၀တ္ေနေရးဖူလံုျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစမဲ႔အေရးအဓိက ထားတဲ့ သမဂၢေတြ ေပၚေပါက္ေစခ်င္တာပါ  
          ဖြဲ႔စည္းပံုအားနည္းခ်က္က တမ်ိဳး၊ မလိုတမ်ိဳး လိုတမ်ိဳး အစိုးရရဲ့ ဆက္ဆံေရးက တစ္ဖံု၊ အလုပ္သမားေရး ကို အေျချပဳ  အေရျခံဳျပီး  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္တည္ေဆာက္လိုတဲ႔ လူလည္ လူနပ္ေတြ ရဲ့ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အသံုးခ် အျမတ္ထုတ္ေနမွဳကလည္း တေန႔တျခားတိုးလာပါတယ္။ က်မတို႔ အလုပ္သမားထုအတြက္ အစိုးရ ကိုလည္း ေထာက္ျပရ ၊ အလုပ္သမားထုကိုအသံုးခ်ျပီး ၀င္လာတဲ့ ေတာေႀကာင္ေတြကိုလည္း သတိထား ဆက္ဆံရနဲ႔  ေရွ႔ ဒီလမ္း ဒီထက္ ခက္ခဲႀကမ္းတမ္းလာဦးမွာ သံုးသပ္မိပါတယ္ ။
          အလုပ္သမားအေျခခံသမဂၢေလးေတြ ျဖစ္ဖို႔တင္ အလုပ္ျပဳတ္၊ ေနရပ္ျပန္ရ၊ အဖိနွိပ္ခံရ၊ တဲ့ ေရွ႔တန္းက တိုက္စစ္ဆင္ရဲ့အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္ေလးေတြကို စာနာေထာက္ထားသင႔္ႀကပါျပီ အေႀကာင္းမဲ႔ အႀကမ္းဖက္လိုတဲ႔စိတ္နဲ႔ ေနရာတကာ ဆႏၵျပေရး ဦးေဆာင္ေပးေနတဲ႔ သူေတြ ကေတာ့ ျခြင္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ႔အတြက္ေႀကာင့္လြန္ခဲ့တဲ့ ၂နွစ္ေက်ာ္ကာလထဲက အလုပ္သမားေတြ ဘာမွေသခ်ာနည္းမလည္ေသးတာကို ဖြဲ႔စည္းပံုစာအုပ္ကိုကိုင္ နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္ စံညႊန္းေတြ ေျပာျပီး အလုပ္သမားသမဂၢ ေတြ  ဖြဲ႔ႀကပါ ဖြဲ႔ႀကပါလို႔ အႀကံျပဳအားေပးခဲ့တဲ့ကူညီေဆာင္၇ြက္ေပးခဲ့တဲ့က်မတို႔မ်ားတရားခံျဖစ္ျပီလားလို႔ခံစားမိတဲ့အတြက္ေနာင္အနတ္
အလုပ္သမားအေရး ရင္ေလးစြာနဲ႔ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
                                                                                                     ေမအိခင္(လယ္ေ၀း)

Friday, June 13, 2014

CSOs Network for Migrants meeting with Thai Authority

LRDP မွ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၅ ရက္ႀကာသြားေရာက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ျပီး ယေန႔ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ။ ILO မွ ေရႊေျပာင္း ကြန္ယက္ ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ အဖြဲ႔ ၆ဖြဲ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျပီး ထိုင္းနိုင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္လည္းေဆြးေႏြးခဲ႔ပါတယ္ ။ဘန္ေကာက္ ကေန မဲေဆာက္ --ေရာက္ေတာ့ သူတို႔ ဓါတ္ပံုကိုႀကည့္ျပီး မဲေဆာက္ကို လႊမ္းမိတယ္ ။ ကိုယ္ ရွစ္နွစ္တာ ခိုနားခြင့္ရခဲ့တာမို႔ မဲေဆာက္ မွာက်န္ရစ္ တဲ႔ ရဲေဘာ္ေတြ ကိုယ္ေတြလိုပဲ ေန ေန ေနႀကရေသးတာ --- ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ေျမေလာက္ေတာ့ ဘယ္ေပ်ာ္ပါ့မလဲ ဒါေပမဲ့ ညေစ်း ရဲ့ ညေနခင္းတခ်ိဳ႔ က်မ တို႔ စိတ္အပမ္းေျဖခြင့္ရံခါရတာေလးေတြသတိရမိတယ္ ။။မိတ္ေဆြမပ်က္ ခ်စ္ခင္လွ်က္ ကေတာ့ သူတို႔ ေရာင္းရင္း ရဲေဘာ္ေတြေပါ့။။။ ေဒၚစင္သီတာေမာင္ေဆးခန္းကိုလည္း ေရာက္ခဲ့ႀကေသးတယ္တဲ့

Monday, June 9, 2014

လိုက္လို႔မမွီေတာ့တဲ့ လွည့္ကြက္ေတြ ထဲ --

ျမန္မာျပည္ က ေစလႊတ္ရမဲ႔အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ကို အစိုးရ က ေရြးခ်ယ္ေပးမယ္ ဆိုတဲ့ အခါ က်မတို႔ LRDP နဲ႔ ALR က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ျပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္ ။ အစိုးရ က ေနာက္တဖန္ေျပာင္းလဲျပီး အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေရြးခ်ယ္ဆိုျပီး ကေနာင္ခန္းမ (လိွဳင္သာယာ) မွာ အလုပ္သမားေတြ သေဘာနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျပန္ပါတယ္ ။ တိုင္းအဆင့္ ရန္ကုန္တိုင္းက ၅ဦးကိုေရြးခ်ယ္ျပီး သေဘာၤသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၂ဖြဲ႔ ၂ဦး တိုက္ရိုက္ကိုယ္စားလွယ္ က်န္တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္ ၁၃ခုက တစ္ဦးစီဆိုျပီး အားလံုးေပါင္း အေယာက္၂၀ ကို တနိုင္ငံလံုး တိုင္းကိုယ္စားလွယ္ေတြ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျပန္ပါတယ္ ။သိတ္မႀကာခင္ ညႊန္မွဳး ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေရႊလိပ္ျပာ ေဟာ္တယ္မွာ ယာယီအဖြဲ႔အခ်ဳပ္ (၃)ခုကို ေခၚျပီး အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ညွိနိွဳင္းေစျပန္ပါတယ္။ အဲဒီက စ ဘာေတြဘယ္လိုျဖစ္မသိပဲ ျမန္မာျပည္ကိုယ္စားအလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္က လည္း ဘာေတြ စြမ္းေဆာင္ခဲ့လည္း မသိ ။ အလုပ္သမားေရး ကိစၥရပ္ တနိုင္ငံလံုး အသံေတြ ဆူဆူညံညံ နဲ႔ က်မလည္း ဘယ္လို လွည့္ကြက္ေတြ နဲ႔ ဘာေတြ ျဖစ္တယ္ရယ္မသိ လိုက္လို႔ ကို မမွီေလာက္ေအာင္ --ခ်ာခ်ာလည္ေနပါေတာ့တယ္ ။ (သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ခဲ့စဥ္က )

Thursday, June 5, 2014

Labour Activist meeting with U Kyaw Myint Law Firm

၄-၅-၂၀၁၄ တြင္ U Kyaw Myint Law Firm ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔နွင့္ အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႔အစည္း ၅ဖြဲ႔နွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ သည္။ အနာဂတ္ ျမန္မာျပည္သူ႔အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္၇ြက္ရန္အႀကမ္းမ်ဥ္းေဆြးေႏြးခဲံ႔ႀကသည္။