ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, October 19, 2014

LRDP trained for Mandalay Division and Sagaing Division (NLD labour affair committee)

 

 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ (မႏၱေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရွိတိုင္း၊ခရိုင္၊ ျမိဳ ့နယ္အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ)၀င္မ်ားအားအလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့မွ  ၁၈ရက္၊၁၉ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၄ ေန ့တြင္သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။
သင္တန္းတြင္အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမူဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား။လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖဲြ ့ဖဲြ ့စည္းျခင္းဆိုင္ရာ  မူဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္အိုင္အယ္အိုႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဆက္စပ္မူမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။


Saturday, October 18, 2014

LRDP meeting with Timothy Ryan Regional Program Director - Asia Solidarity Center

ရန္ကုန္ျမို ့တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္နိုင္ငံ Asia Solidarity Center ၏ ဒါရိုက္တာ Timothy Ryan Regional ႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့ႏွင့္ ေတြ ့ဆံုခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားမ်ား၊ သမဂမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ျမန္မာနိုင္ငံ အလုပ္သမားအေရးကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

Sunday, October 12, 2014

Training for Trade Unions at Madalay Division၉-၁၀-၂၀၁၄ နွင့္ ၁၀-၁၀-၂၀၁၂ တြင္ မႏၱေလးတိုင္း စဥ္႔ကိုင္ျမိဳ႔နယ္ ပလိပ္ အမွတ္(၂) အထည္ခ်ဴပ္မွာေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ အလုပ္သမားသမဂၢ မ်ား ေပၚေပါက္ေရး ရည္ရြယ္၍ သြားေရာက္သင္တန္းေပးခဲ႔ပါတယ္ ။ သင္တန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ စည္းရံုးေဆာင္ရြက္မွဳကို  LRDP မွ တာ၀န္ယူျပီး သင္တန္း ကုန္က်စရိတ္ နဲ႔ သင္တန္းသားမ်ား ခရီးစရိတ္ကို ILO မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ပါတယ္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးသူမ်ားမွာ ILO ၏ FOA ဌာန တာ၀န္ရွိသူ မစၥတာခရစ္စတိုဖာလန္း ၊ ILO မွ ဆရာမေလးျဖိဳး နွင့္ LRDP မွ ေဒၚအိေရႊစင္ညႊန္႔ တို႔ မွ ပို႔ခ်ခဲ႔ပါတယ္ ။ တက္ေရာက္သည့္ သမဂၢ ေပါင္း ၂၀ နီးပါးရွိျပီး တက္ေရာက္သူ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း ၄၆ ဦး တက္ေရာက္ခဲ႔ႀကပါတယ္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမွဳ မ်ားနွင့္ အတူ ေရွ႔အနာဂတ္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးနိုင္ဖို႔ အားရစရာ သေဘာထားမ်ား အျပန္အလည္ရရွိခဲ႔ပါတယ္ ။ ျမစ္သား၊ေက်ာက္ဆည္ ၊မႏၱေလး ၊ စဥ့္ကိုင္ နွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားပါတက္ေရာက္ခဲ႔ႀကပါတယ္ ။