ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Tuesday, December 16, 2014

International Migrant Day in Yangon


အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားေန ့အခမ္းအနားကို ILO ရဲ ့ပံ့ပိုးကူညီမူျဖင့္အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့၊အလုပ္သမားသမဂမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ ့အဖဲြ ့အစည္း၊ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားအဖဲြ ့အစည္း၊လူမူေရးအဖဲြ ့အစည္းမ်ားမွ စုေပါင္းျပီးရန္ကုန္ျမိဳ ့မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။

Today, the EU hosted a meeting at EU Offices with Human Rights defenders in Myanmar.The tireless and selfless work of Human Rights Defenders is vital for the ongoing reform process in Myanmar. One of the many ways they can contribute is by holding political actors accountable and making sure that they follow international norms.

The EU is determined to work with Human Rights Defenders in Myanmar to create an environment where all members of civil society can act freely. In celebration of the International Human Rights day tomorrow, we met with human rights defenders to discuss the current human rights challenges in Myanmar.

Wednesday, December 10, 2014

LRDP and International Solidarity Center meeting at LRDP office
66th International Human Rights Day in Myanmar၁၀၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၄ ေန ့တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီး ျပည္သူမ်ား၊ လူ ့အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့ေဒသဆိုင္ရာရံုးခဲြတို ့မွ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ ၆၆ၾကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ ့အခြင့္အေရးေန ့အခမ္းအနားသို ့ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့မွ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။